Werk- en Zorgmanagement

Meer grip op de vitaliteit, productiviteit en betrokkenheid van management en medewerkers.
Daar helpen wij klanten bij.
Met als gevolg dat medewerkers zich minder snel ziek melden en de hoogte en duur van ziekteverzuim omlaag gaan.
Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van een integrale samenhang tussen gezondheidsmanagement, verzuim en re-integratie. Zoals uw visie, het risicobeleid en de verantwoordelijkheden binnen uw organisatie.

De integrale aanpak zorgt voor samenhang tussen en versterking van de verschillende onderdelen die ook los van elkaar een bijdrage leveren:

 • het ontwikkelen van de visie;
 • het invulling geven aan het beleid omtrent verzuim, re-integratie en goed werkgeverschap;
 • het vergroten van de effectiviteit van het verzuimmanagement;
 • het implementeren van de preventiemaatregelen en het gezondheidsmanagement;
 • het beter aanwenden van de beschikbare geldstromen en het verlagen van de kosten.

Zodat u:

 • een daling in uw verzuimkosten kunt realiseren;
 • productievere en meer betrokken medewerkers heeft;
 • bijdraagt aan een positieve werksfeer;
 • zorgt voor de continuïteit van uw bedrijf;
 • uw aantrekkingskracht als werkgever vergroot.

Onze domeinen

Visie en Beleid

Wat zou uw medewerker antwoorden wanneer hem de volgende vraag wordt gesteld: Wat doet jouw bedrijf om jou te stimuleren gezond en inzetbaar te blijven?
Is dat ook het antwoord dat u graag wilt horen? Wat wilt u als werkgever voor uw medewerkers betekenen op het gebied van vitaliteit en verzuimmanagement?

Dit zijn vragen waarover u als werkgever vast heeft nagedacht. Maar in hoeverre heeft u hier concrete antwoorden op? En in hoeverre is deze visie geïmplementeerd in uw verzuimbeleid en wordt het gedragen binnen de organisatiecultuur? En hoe zijn de verantwoordelijkheden belegd tussen leidinggevenden, medewerkers en u?

Een heldere visie geeft u richting. Het is de eerste stap naar goed integraal gezondheidsmanagement. Het laat zien wat bij uw bedrijf past, wat u wilt en kunt doen aan preventie en hoe zich dat financieel vertaalt.

Preventie en Gezondheidsmanagement

Werkgevers zijn zich vaak redelijk bewust van het belang van preventie en gezondheidsmanagement om medewerkers duurzaam inzetbaar te kunnen houden en uitval te voorkomen.
Tegelijkertijd zien wij dat werkgevers het lastig vinden om dit bewustzijn te vertalen in concrete processen, acties en maatregelen. Er wordt bijvoorbeeld vaak gekozen voor een programma dat zich alleen focust op vitaliteit, of voor maatregelen die niet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek naar de specifieke (toekomstige) risico’s van het bedrijf. Of voor een programma waar uiteindelijk maar heel weinig medewerkers aan deelnemen. En dit zijn vaak dan vooral de medewerkers die eigenlijk zelf al bewust gezond leven.

Te weinig resulteren deze acties daardoor daadwerkelijk in vitalere en productievere medewerkers en lager(e) verzuim(kosten).

Inspelen op uw (toekomstige) risico’s
Wij geven u inzicht in uw specifieke behoeftes en handvatten hoe u deze kunt vertalen in preventiemaatregelen en gezondheidsmanagement die passen bij uw bedrijf. Wij zien vitaliteit als belangrijke factor voor een positieve werksfeer en voor meer productieve en gezonde medewerkers. Bovendien is dit van positieve invloed op de betrokkenheid. En daarin zien wij zowel een verantwoordelijkheid voor de werkgever als de medewerker.

Zelfs wanneer uw verzuimpercentage laag is, kunnen er risico’s binnen uw bedrijf spelen die in de toekomst voor complexe verzuimsituaties kunnen leiden. Denkt u bijvoorbeeld aan de steeds grotere werkdruk en werkstress die op dit moment wellicht nog niet leiden tot verzuim, maar in de toekomst kunnen resulteren in uitval door een burn-out (met een gemiddelde verzuimduur van 242 dagen).

Wij brengen daarom niet alleen uw huidige risico’s in kaart, maar denken ook na over mogelijke toekomstige risico’s en hoe u deze tijdig kunt signaleren. Zo voorkomt u dat deze risico’s zich daadwerkelijk uiten in uitval van medewerkers.

Uw medewerkers mobiliseren
Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld 20% van de medewerkers altijd gebruik maakt van vitaliteitsprogramma’s die de werkgever aanbiedt. En dit is juist de groep die al gezond is.

Een andere 20 % zal nooit deelnemen en is heel moeilijk te mobiliseren.

De overige 60 % is kansrijk en dit zou de groep moeten zijn waarop u zich als werkgever richt. Deze medewerkers zijn met kleine prikkels wel te stimuleren om deel te nemen aan initiatieven die u als werkgever ontplooit om de gezondheid en vitaliteit te verbeteren.

Wij helpen u deze groep in kleine stapjes te inspireren zodat u als werkgever meer grip krijgt op de inzetbaarheid en productiviteit van uw mensen. Daar zit zowel voor uw bedrijf als voor de medewerker de echte winst. Bovendien helpt het om uw positie als goede werkgever te verankeren.

Verzuimmanagement

Verzuim is niet helemaal te voorkomen. Zelfs wanneer uw verzuimpercentage laag is en uw medewerkers fit en vitaal, kunnen (complexe) verzuimsituaties voorkomen.

Met verzuimmanagement zorgen we ervoor dat wanneer een medewerker toch uitvalt, we dit zo goed mogelijk voor u begeleiden en oplossen. Zodat de medewerker zo snel mogelijk als verantwoordelijk weer aan het werk kan. Dat is fijn voor zowel de medewerker die zijn werkzaamheden weer kan hervatten als voor u als werkgever, omdat u uw verzuimkosten zo laag mogelijk houdt.

Wij doen dit enerzijds door uw verzuimbeleid zo concreet mogelijk en werkbaar te maken. Door afspraken te maken en verantwoordelijken vast te leggen in een verzuimprotocol.
Anderzijds kijken wij naar het specifieke verzuimgeval om te bepalen welke interventies nodig zijn voor een verantwoord en snel herstel.

Wij helpen u wanneer het verzuim langdurend en complex wordt. Met een onafhankelijke blik analyseren wij waar het vastloopt en hoe het dossier vlot getrokken kan worden om (onnodig) langdurend verzuim waar mogelijk te verkorten.

Ook helpen wij u de financiële gevolgen zo dragelijk mogelijk te maken zodat uw bedrijfscontinuïteit bij uitval van een medewerker geen gevaar loopt. Wij analyseren welke verzuimrisico’s u financieel zelf kunt dragen en welke u beter kunt afdekken met een verzekering.

Processen en Verantwoordelijkheden

Voorkomen en oplossen van verzuim begint bij heldere afspraken en het goed in kaart hebben van de betrokken processen. Zo weten medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen wie wat wanneer moet doen, en hoe dit past binnen de huidige processen en werkzaamheden.

Wij merken dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verzuimbeleid het vaak lastig vinden dit te combineren met hun reguliere werkzaamheden. En soms is er gewoon te weinig capaciteit of kennis en vaardigheden om deze processen goed te laten verlopen.
 
Wij helpen u met het inrichten en concretiseren van de processen rondom uw verzuimbeleid. Zaken die hierbij een belangrijke rol spelen:

 • wat zijn de gemaakte afspraken?;
 • wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie heeft welke rol?;
 • hoe passen de processen binnen de bestaande bedrijfsprocessen?;
 • hoe zorgt u ervoor dat de visie door het hele bedrijf gedragen wordt?

En concreter: wat gebeurt er als een medewerker ziek wordt? Waar meldt hij zich ziek, hoe hoog is de drempel tot ziekmelding, hoe loopt het contact met de bedrijfsarts en hoe lopen de lijntjes tussen de verschillende betrokken partijen?

Ook kunnen wij u helpen met coaching of trainingen zodat iedereen de juiste kennis en vaardigheden heeft om het verzuimbeleid zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Zo kunt u verzuim beter voorkomen met passende preventiemaatregelen en kunt u verzuim beter oplossen met duidelijk in kaart gebrachte processen en toegewezen verantwoordelijkheden.

Financiering en Budget

Heeft u weleens een verzekeraar gevraagd om u financieel te ondersteunen bij verzuimpreventie of re-integratie activiteiten? Waarschijnlijk niet.

En toch doet zij meer dan u denkt. Ook verzekeraars zijn er bij gebaat dat uw medewerkers zo snel mogelijk weer terugkeren in het arbeidsproces. Daarom stellen zij budgetten beschikbaar voor preventie en re-integratie. Vaak worden deze ingezet als vergoeding voor interventies. Wanneer bijvoorbeeld een multidisciplinair onderzoek als interventie wordt ingezet bij verzuim dat langer duurt dan verwacht, bepaalt een verzekeraar op basis van een kosten-batenanalyse hoeveel zij vergoedt. De kosten van zo een onderzoek bedragen € 1.800,- tot € 3.000,-. Vaak willen verzekeraars hiervan een flink deel voor hun rekening nemen. 

Ook is er vaak ondersteuning mogelijk vanuit de collectieve zorgverzekering.
Om u hiervan een beter beeld te geven, hebben wij hieronder voor u een rekenvoorbeeld geschetst.

Een zorgverzekeraar biedt vanuit de collectieve zorgverzekering van een bepaald bedrijf de mogelijkheid tot een fysiotherapeut op kantoor. Kosten hiervoor bij een halve dag per week zouden € 320,- bedragen (uitgaande van € 40,- per half uur behandeling) en € 1.280,- per maand. Deze kosten hoeft het bedrijf zelf niet uit te geven. Daarnaast kunnen werk gerelateerde klachten als RSI voorkomen worden. Het gemiddeld aantal verzuimdagen van RSI-klachten is 30 dagen en de gemiddelde kosten voor een bedrijf per verzuimdag zijn € 230,-. In dit voorbeeld wordt daardoor € 6.900,- bespaard.

Wij zien dat werkgevers vaak niet op de hoogte zijn van de beschikbare geldstromen en deze daardoor niet of niet volledig benutten.

Wij optimaliseren de samenhang tussen de partijen binnen uw providersboog zodat u zowel op kwalitatief als financieel niveau een beter verzuim- en gezondheidsmanagement voert. Doordat u verzuim kunt voorkomen en verminderen met passende en gefinancierde preventie- en re-integratieactiviteiten. Zo bespaart u op verzuimkosten en hoeft u zelf minder geld te reserveren voor een preventie- en re-integratiebudget.

Kennissessies

Benieuwd naar onze kennissessies rondom duurzame inzetbaarheid? 
Klik hier

Of meld je aan om op de hoogte te blijven:
Uiteraard is iedere organisatie en iedere situatie uniek. Daarom bieden wij maatwerk aan. Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Dirkjan Gijzen helpt u graag verder.

Dirkjan Gijzen

Dirkjan Gijzen

T: 030 – 607 07 30

bag@kettlitz-wulfse.nl