Overlijdensrisicoverzekeringen

Ik heb al een levensverzekering gekoppeld aan mijn hypotheek, is dat niet voldoende?

De hypotheekverzekering houdt in dat de woonlasten (hypotheeklasten) gedekt zijn, in geval van een overlijden. Maar deze verzekering dekt de kosten voor het gewone levensonderhoud, hobby’s, sportclubs, etc. niet. Daarbij krijgt u met jonge kinderen vaak te maken met (extra) kinderopvang en met oudere kinderen wellicht met studiekosten. Heeft uw partner een goede pensioenregeling via de werkgever, dan kunnen veel kosten uit het partner- en wezenpensioen betaald worden. Ook van de overheid kunt u soms een uitkering krijgen vanuit de Algemene Nabestaandewet. Komt u dan toch nog tekort, dan kunt u door een overlijdensrisicoverzekering te sluiten bij overlijden een vast bedrag (naar keuze) verzekeren dat direct wordt uitgekeerd. U kunt dit bedrag vrij besteden.

Is het verstandig om beide partners te verzekeren?

Als de kostwinner overlijdt, daalt het gezinsinkomen. De achterblijvende partner zal dan wellicht (meer) moeten gaan werken om het inkomen aan te vullen en daarbij voor kinderopvang moeten zorgen. Als de niet werkende partner overlijdt, dan zal de kostwinner voor extra uitgaven komen te staan, bijvoorbeeld voor kinderopvang. Of de kostwinner heeft minder inkomen omdat hij of zij genoodzaakt is minder te werken. Het kan dus een goede zaak zijn dat beide partners verzekerd zijn voor de financiële gevolgen van overlijden. Om heffing van successierechten te voorkomen is het daarbij vaak verstandig om 2 verzekeringen te sluiten. De polissen worden dan kruiselings opgemaakt. U sluit 1 verzekering af waarbij u verzekeringnemer en begunstigde bent, uw partner is de verzekerde. Voor de andere verzekering geldt het tegenovergestelde.

Let op! De huwelijkse voorwaarden / samenlevingsovereenkomst dient hierop te zijn afgestemd

Wat gebeurt er met mijn ingevulde en opgestuurde gezondheidsverklaring?

Het doel van de gezondheidsverklaring is de medisch adviseur van de verzekeraar in staat te stellen te adviseren of, en op welke voorwaarden, de aangevraagde levensverzekering kan worden geaccepteerd. Uw ingevulde gezondheidsverklaring wordt met eventuele andere medische stukken, zoals keuringsrapporten, bewaard in een medisch dossier. Dit dossier wordt conform regelgeving en de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf’ beheerd door de medisch adviseur.

Wordt een overlijden niet gedekt door de Algemene nabestaandenwet (Anw) of pensioenvoorziening?

Meestal wordt slechts een deel opgevangen door de Algemene nabestaandewet (ANW) of de pensioenvoorziening. U kunt recht hebben op een Anw-uitkering zolang er kinderen zijn onder de 18 jaar, of als de partner van de overledene is geboren vóór 1950 en de 65-jarige leeftijd nog niet is bereikt. De hoogte van de uitkering is bovendien afhankelijk van uw inkomen. Bij een pensioen van de zaak is er vaak sprake van een pensioengat, zodat ook het nabestaandenpensioen lager uitvalt dan u verwacht. Daarbij zijn de uitkeringen van de Anw en een pensioenvoorziening periodieke uitkeringen. U ontvangt dus geen uitkering ineens, zoals dat bij de overlijdensrisicoverzekering wel het geval is.

Kan ik uit een overlijdensrisicoverzekering stappen en wat zijn de gevolgen?

Een polis kunt u voor de einddatum beëindigen. Soms heeft een overlijdensrisicoverzekering bij tussentijdse beëindiging waarde, dit heet afkoopwaarde. U heeft in dat geval recht op uitbetaling van deze afkoopwaarde. Bij afkoop kunnen conform de polisvoorwaarden kosten in rekening gebracht worden.

Kan ik de uitkering naar eigen keuze besteden?

Ja, u ontvangt een uitkering ineens. De uitkering, het door u gekozen verzekerde bedrag, is belastingvrij en kunt u volledig naar eigen wens besteden.

Wat is het verschil met een uitvaartverzekering?

De looptijd van een uitvaartverzekering is levenslang. Ongeacht de leeftijd van de verzekerde wordt bij overlijden de overeengekomen uitkering gedaan. De overlijdensrisicoverzekering heeft een beperkte, vooraf overeengekomen, looptijd. Bovendien zijn de verzekerde bedragen bij de uitvaartverzekering altijd veel lager. Voor het betalen van een crematie of begrafenis is onze uitvaartverzekering een uitstekende oplossing. Om andere, meer ernstige, financiële problemen te voorkomen voor uw nabestaanden is een Overlijdensrisicoverzekering wel een goede oplossing.

Is een overlijdensrisicoverzekering van belang bij het aangaan van een lening?

Een overlijdensrisicoverzekering van belang bij lening? Niet elke kredietinstelling scheldt de schuld bij overlijden kwijt. En leent u van familie of vrienden, dan ontbreekt zo’n zogenaamde restschuldverzekering altijd. Een overlijdensrisicoverzekering is in al deze gevallen een aanrader. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden met de schulden achterblijven.

Waarom zou ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
 1. Als u of uw partner overlijdt, brengt dat, naast veel verdriet, ook veel financiële problemen met zich mee, doordat een inkomen wegvalt en uw uitgaven gewoon doorlopen of zelfs toenemen. Zo kunnen opeens de uitgaven voor wonen en autorijden onbetaalbaar worden. Hetzelfde geldt voor hobby’s en sportclubs. Met de overlijdensrisicoverzekering kunt u uw gezin of uw partner financieel beschermen. U verzekert een vast bedrag (naar keuze) dat direct bij overlijden wordt uitgekeerd.
 2. Een overlijdensrisicoverzekering kan ook verplicht worden gesteld als u een hypotheek of financiering aangaat. De geldverstrekker heeft dan de zekerheid dat bij uw overlijden de restschuld betaald kan worden.
 3. Compagnons sluiten vaak een zakelijke risicoverzekering, om het onverhoopt wegvallen van één van hen financieel te kunnen opvangen (bijv. om erfgenamen uit te kopen, of om vervanging te regelen.
Is een overlijdensrisicoverzekering ook van belang als je geen kinderen hebt?

Ja, de vaste lasten blijven immers veelal gelijk. Met het wegvallen van de partner is bijna altijd sprake van een inkomensterugval. De gevolgen hiervan worden vaak onderschat. Het bestedingspatroon is meestal afgestemd op twee inkomens. Als een inkomen wegvalt, kan de achterblijvende partner soms de hoge lasten niet meer opbrengen. Dus ook als er geen kinderen zijn, behoort de overlijdensrisicoverzekering tot ‘zorg voor elkaar’.

Direct ingaande lijfrente

Wat is een contraverzekering?

Deze verzekering voorziet in een uitkering aan de nabestaanden, direct na het overlijden van de langstlevende verzekerde vóór de einddatum van de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering. De contraverzekering kan alleen tegelijkertijd met de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering worden afgesloten door uw nabestaande(n), tegen betaling van een eenmalig bedrag (koopsom).

De hoogte van het verzekerde kapitaal is maximaal gelijk aan de koopsom voor de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering en wordt jaarlijks in gelijke stappen afgebouwd. De verzekering vervalt als het verzekerde kapitaal tot € 0,- is gedaald. Als ten minste één van beide verzekerden op de einddatum nog in leven is, vervalt de contraverzekering, zonder uitkering. De uitkering is niet belast met successierechten als de koopsom van de contraverzekering door de nabestaande(n) is betaald of door u aan hen is geschonken.

Welke lijfrentesoorten zijn er?

Met een nieuw regime polis heeft u de keuze uit 3 lijfrentesoorten:

Overbruggingslijfrente
Vanaf 1 januari 2006 heeft u voor een overbruggingslijfrenteverzekering niet meer de mogelijkheid om uw premie van de belasting af te trekken. Voor uw lopende lijfrenteverzekering mag u de premievrije waarde per 31 december 2005 gebruiken voor de aankoop van een overbruggingslijfrente (maximaal € 63.288,-).

Tijdelijke oudedagslijfrente
Deze lijfrente mag niet eerder ingaan dan in het jaar dat u AOW-gerechtigd bent. Voor de premies die tot en met 2013 betaald zijn geldt dat u de daarop betrekking hebbende waarde ook vanaf uw 65e jaar kunt aanwenden. De minimale looptijd is 5 jaar. U krijgt maximaal € 21.248 (2016) per jaar uitgekeerd.

Oudedags lijfrente
De uitkeringen komen alleen de verzekeringnemer toe en lopen uitsluitend levenslang. Er is geen limiet aan de uit te keren bedragen. U bent vrij in het kiezen van de ingangsdatum waarop u de lijfrente wilt laten in gaan (de lijfrente moet bij huidige regime polissen wel zijn ingegaan in 5e jaar nadat uw AOW-uitkering is ingegaan).

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor, wij beantwoorden graag uw vragen.

Onder welk belastingregime valt mijn polis?

Dit hangt af van de ingangsdatum van uw polis:

Oud regime polis
als uw koopsompolis is afgesloten vóór 1 januari 1992 of uw premiebetalende lijfrentepolis vóór 16 oktober 1990

Nieuw regime polis
als uw lijfrente- of koopsompolis is afgesloten na 1 januari 1992

Huidig regime polis
uw lijfrente- of koopsompolis is afgesloten na 1 januari 2001;

Welke oplossing moet ik kiezen als ik mijn vrijkomende geld wil laten doorgroeien op basis van rente?

Dit hangt van uw huidige verzekeraar af. Soms kunt u de uitkeringsdatum tegen een redelijke rentevergoeding laten opschuiven, soms kunt u beter voor een ander product kiezen. Met het Lijfrenteadvies van Kettlitz Wulfse verzekert u zich van de best denkbare maatwerkoplossing.

Kan ik uit de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering stappen?

Nee, afkoop van een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering is niet mogelijk.

Wat gebeurt er met mijn geld als ik overlijd vóór de einddatum van mijn polis/rekening?

U kunt ervoor kiezen om de periodieke uitkeringen over te laten gaan naar uw partner, na uw overlijden. U sluit dan een verzekering op 2 levens. Daarbij heeft u de keuze uit 2 overgangsvormen: 70% of 100% overgang van de uitkering. Heeft u geen partner of wilt u zich ook verzekeren tegen het risico dat ook uw partner voor de einddatum van de verzekering overlijdt en de nog uit te keren termijnen komen te vervallen? Dan kunt u een contraverzekering afsluiten. Als u heeft gekozen voor een Bancaire Uitkeringsrekening, wordt de uitkering bij overlijden altijd voortgezet voor de erfgena(a)(m)(en). Deze kunnen wel te maken krijgen met een heffing in verband met successie.

Kan ik het geld ook ineens laten uitkeren?

Als u eenmaal een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering of Bancaire Uitkeringsrekening heeft, dan kunt u deze niet meer afkopen. Het is wel mogelijk een vrijkomende lijfrenteverzekering in één keer te laten uitkeren (afkopen), maar het hele bedrag wordt dan in één keer progressief belast. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het lijfrentekapitaal zal de uitkering in het hoogste tarief van de inkomstenbelasting vallen. U betaalt dan een boete van 20%. (Deze boete geldt niet voor polissen met een oud regime.)

Wat is het verschil tussen een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering en een Bancaire uitkeringsrekening?

De Direct Ingaande Lijfrenteverzekering kunt u alleen bij een verzekeringsmaatschappij sluiten. Deze houdt bij het bepalen van de uitkering rekening met uw overlevingskansen. Heeft u een partner dan houdt de verzekeraar daar ook rekening mee. Een verzekering kan levenslang of tijdelijk uitkeren waarbij de hoogte van de uitkering voor de partneruitkering door u zelf binnen zekere grenzen zelf gekozen kan worden.

Bij overlijden hoeft de achterblijvende partner geen successie te betalen, en is deze automatisch gerechtigd voor de uitkering. Een bancaire uitkeringsrekening is per definitie tijdelijk, omdat de bank geen rekening houdt met sterftekansen. De meeste aanbiedingen gaan uit van 20 jaar uitkering vanaf uw 65e jaar. Korter of langer is echter ook mogelijk. Bij overlijden vererft de uitkering, zijn er meerdere erfgenamen, dan wordt de uitkering verdeeld. In beginsel is ook successie verschuldigd.

Welke oplossing moet ik kiezen als ik mijn vrijgekomen kapitaal direct wil benutten?

Wilt u direct genieten van uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Dan is een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering of een Bancaire Uitkeringsrekening de oplossing.

Moet ik belasting betalen over mijn vrijkomende lijfrentekapitaal?

Ja, de lijfrente uitkeringen worden belast, omdat u de eerder gestorte koopsom of premies in het verleden al van de belasting heeft afgetrokken. Dat hoeft niet ongunstig te zijn, omdat u vanaf uw 65ste jaar waarschijnlijk met lagere inkomstenbelastingtarieven te maken krijgt. Als u ervoor kiest uw uitkeringen uit te stellen, dan kunt u zonder gevolgen en met behoud van rechten de einddatum doorschuiven.

Kan ik meerdere polissen (ook van verschillende verzekeraars) combineren?

Ja, dat is mogelijk! Heeft u 2 of meer lijfrentepolissen die binnenkort aflopen en die in hetzelfde belastingregime (oud, nieuw en huidig) afgesloten zijn? Dan is het makkelijker en voordeliger om de vrijkomende kapitalen in één verzekering te combineren. Dit kan ook als de polissen bij verschillende maatschappijen afgesloten zijn. Met het Lijfrenteadvies van Kettlitz Wulfse kunt u dit regelen en u weet zeker dat u dat u de beste oplossing voor een redelijke prijs krijgt.

Mijn lijfrenteverzekering komt vrij. Wat nu?

Wat u het beste kunt doen met uw kapitaal is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Wilt u direct genieten van uw lijfrente? Dan bent u goed uit met ons lijfrenteadvies. Met ons advies krijgt u een passende oplossing voor uw lijfrenteverzekering en een optimale rentevergoeding.

Uitvaartverzekeringen

Als ik in het buitenland overlijd, ben ik dan ook verzekerd voor het overbrengen van mijn lichaam naar Nederland?

Komt iemand te overlijden in het buitenland dan is het overbrengen van het lichaam niet standaard gedekt. Dit hangt af welk product u afsluit. Kijkt u hiervoor in uw voorwaarden of neem contact op met de klantenservice van uw verzekeraar.

Let op: vaak bent u hiervoor ook verzekerd via uw reisverzekering.

Toen ik mijn verzekering afsloot wist ik zeker dat ik begraven wilde worden. Inmiddels gaat mijn voorkeur uit naar een crematie. Moet ik mijn polis nu aanpassen?

Dat is niet nodig. Verzekeraars maken geen verschil tussen begraven of cremeren. Als verzekerde beslist u zelf wat u wilt. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten van een begrafenis over het algemeen hoger liggen dan die van een crematie.

Wat kost gemiddeld een uitvaart? Voor welk bedrag moet ik mij verzekeren?

Kiest u voor een begrafenis of voor een crematie? Wat voor soort graf wilt u? Een eenvoudige uitvaart kost tegenwoordig al snel € 5.000,-. Als u daarnaast nog persoonlijke wensen heeft, dan wordt dat bedrag al snel € 2.500,- hoger. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van een grafmonument: daarmee kan het totaalbedrag gemakkelijk tot € 10.000,- oplopen.

Ik ben 69 jaar oud. Is het voor mij nog mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten?

Ja, ook voor u is dit mogelijk. Enkele verzekeraars hebben speciaal voor 45+-ers een uitvaartverzekering tegen koopsom, waarbij iedereen geaccepteerd wordt. Ook is het mogelijk tegen premiebetaling een uitvaartverzekering af te sluiten tot een leeftijd van 75 jaar.

Wat gebeurt er met het geld dat eventueel overblijft als u een pakket aan diensten en leveringen heeft verzekerd?

De uitkering vindt plaats aan de hand van uitvaartnota’s. De nabestaanden kunnen hiervoor aanvullende nota’s indienen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld kosten gemaakt voor:

 • Aankoop grafmonument
 • Bloemen
 • Dankbetuigingkaarten of dankbetuigingadvertentie
 • Herinneringssieraden

Als blijkt dat hierna nog geld is, dan keren veel verzekeraars het resterende bedrag uit aan de uitvaartverzorger. Wij raden u aan uw voorwaarden goed na te lezen en eventueel contact op te nemen met de klantenservice van uw verzekeraar.

Alles wordt duurder, ook een uitvaart. Hoe weet ik of ik over 30 jaar nog wel voldoende verzekerd ben.

Wij adviseren u om regelmatig te kijken of uw uitvaartverzekering nog aan uw wensen voldoet. Daarnaast kennen veel producten de volgende manieren om te zorgen dat uw verzekering meegroeit met de kosten. Wij raden u aan de voorwaarden erop na te zien. Sommige verzekeraars verhogen de verzekerde som bijvoorbeeld eenmaal per 5 jaar, op basis van 5% stijging per jaar. Iedere vijf jaar stijgt het verzekerde bedrag met 25%. Andere producten kennen een jaarlijkse indexering. Dit betekent dat het verzekerde bedrag, danwel het dienstenpakket en het aanvullende bedrag waardevast worden gehouden. De indexpremie betaalt u meestal levenslang.

Kan ik mijn kinderen ook meeverzekeren?

Als u nu een verzekering wilt afsluiten, dan zijn uw kinderen tot 18 jaar normaliter meeverzekerd voor de kosten van een uitvaart tot een maximum van het hoogst verzekerde bedrag van de ouders. Meer details kunt u vinden in de productbeschrijving op de website van uw verzekeraar.

Ik ga binnenkort naar het buitenland en zal daar misschien ook blijven wonen. Kan ik mijn verzekering meenemen?

Ja, dan kan bij bijna alle verzekeraars. Voor het betalen van de premie(s) van uw uitvaartverzekering(en) adviseren wij u om een Nederlands rekeningnummer aan te houden, waarvan de verzekeraar de premie(s) automatisch afschrijft. Als u hier niet voor kiest, dan moet u de premie(s) zelf naar de verzekeraar overmaken

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van uw verzekeraar.

Is ons ongeboren kind meeverzekerd?

Bij de meeste aanbieders is uw ongeboren kind meeverzekerd. Bij levenloos geboren kinderen of bij overlijden binnen een maand na de geboorte worden de uitvaartkosten (gedeeltelijk) vergoed, waarbij over het algemeen de volgende voorwaarden gelden:

 1. Dat u of de andere ouder heeft een uitvaartverzekering afgesloten
 2. Dat u van het overleden kind een bewijs van de Burgerlijke stand kunt laten zien

Wij raden u echter aan uw polis en voorwaarden goed te lezen om te zien hoe uw maatschappij dit heeft geregeld.

Ik wil mijn uitvaartverzekering stopzetten. Hoe kan ik dit regelen?

U kunt uw verzekering altijd opzeggen. De verzekeraar maakt uw verzekering dan premievrij, dit betekent dat u geen premie meer betaalt. De premievrije waarde bestaat uit de betaalde premie minus de kosten. U verliest hiermee meestal wel een deel van de betaalde premies. Na overlijden betalen wij de rekeningen van de uitvaart tot de premievrije waarde of keren wij dit bedrag uit aan de begunstigde. Dit hangt af van uw verzekering. Is er niet voldoende waarde opgebouwd, en daardoor geen premievrije waarde, dan vervalt de verzekering volledig. Voordat u de verzekering opzegt, raden wij u aan eerst te overleggen met uw adviseur.

Ik ben niet meer tevreden met mijn huidige uitvaartverzekering. Wat kan ik doen?

Tijden veranderen en uw wensen veranderen. De meeste verzekeraars passen hun aanbiedingen periodiek aan. Het is vaak mogelijk om uw huidige uitvaartverzekering om te zetten in een nieuwe uitvaartverzekering. Dit kan voordelig en/of interessant voor u zijn, bijvoorbeeld omdat de kenmerken van het product beter bij uw situatie passen. Maar ook omdat u misschien minder premie hoeft te betalen. Dit is afhankelijk van uw huidige uitvaartverzekering en van uw persoonlijke wensen. Wilt u weten of het voor u ook voordelig en/of interessant is om uw verzekering om te laten zetten? Neemt u dan contact op met uw adviseur. U bent natuurlijk tot niets verplicht, maar dan weet u in ieder geval hoe u bent verzekerd. Aan zijn advies kunnen kosten verbonden zijn!

Ben ik vrij in de keuze van uitvaartverzorging?

Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Als de overledene volgens de polisvoorwaarden geen vrije keuze in uitvaartverzorging heeft, dan adviseren wij u contact op te nemen met de verzekeraar. De meesten hebben een speciaal nummer om overlijdensgevallen te melden. Als u namelijk zelf een uitvaartverzorger buiten het netwerk van uw verzekeraar inschakelt, dan kan dit leiden tot hogere kosten. Ook als u volgens de polisvoorwaarden wel vrije keuze in uitvaartverzorger heeft, biedt het voordelen wanneer u de uitvaart in opdracht van uw verzekeraar laat verzorgen. U kunt hierbij denken aan toezicht op de prijs- en kwaliteitverhouding. Ook heeft de uitvaartverzorger kennis van uw polisgegevens.

Ik heb vóór 2013 een huis gekocht en een spaarhypotheek afgesloten. Ik heb toen ook een risicoverzekering afgesloten. Is een uitvaartverzekering nu nog wel nodig?

Jazeker! De extra risicoverzekering die u heeft afgesloten, geldt alleen voor de hypotheek en zorgt voor aflossing van de hypotheek als u overlijdt. Verder dekt de verzekering niets. Wilt u dus voor uw uitvaartkosten verzekerd zijn en wilt u zich geen zorgen maken over het regelen van de uitvaart, dan kunt u beter een aparte uitvaartverzekering afsluiten.

Kan ik ook een uitvaartverzekering afsluiten als ik in het buitenland begraven wil worden?

Ja, dat kan. U verzekert zich dan voor een bedrag dat vrij te besteden is aan uitvaartkosten. Deze uitvaartkosten zijn onder andere te besteden aan:

 • afwikkeling van de formaliteiten in Nederland
 • transportkosten van de overledene
 • ticket voor een begeleider

Het bedrag dat voor een ‘buitenlandverzekering’ verzekerd moet worden, is sterk afhankelijk van het land waarin men de uitvaart wil laten plaatsvinden. Ook de uitvaartkosten in het land waarin men begraven wil worden, zijn te verzekeren. Voor richtprijzen kunt u het beste informeren bij familie of bekenden in het betreffende land. Omdat de gewoontes en prijzen per land sterk verschillen, is het voor ons niet mogelijk hier richtprijzen voor te geven.

Mijn vrouw en ik gaan uit elkaar. Hoe moet het nu verder met onze verzekering?

De meeste uitvaartverzekeraars geven per persoon een polis af. In de meeste gevallen kunnen zij deze polis koppelen aan uw nieuwe gegevens. Neem voor de mogelijkheden contact op met de klantenservice van uw verzekeraar.

Ik ben onlangs getrouwd. Mijn partner heeft nog geen uitvaartverzekering. Kan hij/zij zich via mij verzekeren?

Dat kan, uw partner krijgt bij de meeste aanbieders een eigen polis. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van uw verzekeraar. Wij kunnen u ook uitstekend adviseren. Daaraan kunnen wel kosten zijn verbonden.